"นักเรียนโรงเรียนนาสะไมพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ การป้องกัน และแก้ปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม โรงแรมบ้านสวนคุณตารีสอร์ท อบจ.อุบลราชธานีจัดโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จ.อุบลราชธานี โดยเชิญวิทยากรจากสำนักงานสาธารณสุข จ.อุบลราชธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จ.อุบลราชธานี และบริษัทเอสไอแอลจำกัด มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวฯ ในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายการดำเนินงานและสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ในการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

เว็บไซต์ทางการศึกษา