ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ตั้งอยู่เลขที่ 73 หมู่ที่ 1 ถนนนาไฮ-กุดข้าวปุ้น ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34130 โทรศัพท์ 045409105 โทรสาร045409105 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 12 ห้องเรียน
        โรงเรียนได้จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2535 ด้วยความร่วมมือร่วมใจของชาวบ้านนาสะไม ได้รับความเห็นชอบจากสภาตำบลนาสะไม ให้ใช้พื้นที่ซึ่งเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ทำเลเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 45 ไร่ 1 งาน 80 ตารางวา โดยนายสุนทร สุขบุญ ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพนาศึกษา ในขณะนั้นเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งร่วมกับชุมชนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้นจำนวน 2 หลัง มีนักเรียนเข้าเรียนชั้น ม. 1 จำนวน 30 คน จัดการเรียนการสอน โดยคณะครูจากโรงเรียนพนาศึกษา ปีการศึกษา 2537 โรงเรียนพนาศึกษาแยกไปขึ้นจังหวัดอำนาจเจริญ จึงได้มอบหมายการดูแลสาขาให้โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2537 และกรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศชื่อว่า โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2540 จัดการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นตามแผนการจัดการเรียน 2- 2 -2 รวม 6 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 244 คน โดยนายสมาน มโนเอื้อ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตระการพืชผล ทำหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนอีกตำแหน่งหนึ่ง
        วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม ได้ย้ายโอนสังกัดจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ปัจจุบัน มีนายพุฒิเมธ พวงจันทึก เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี ข้าราชการครู 19 คน ผู้ช่วยครู 1 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน และ ลูกจ้างประจำ 1 คน