เตรียมความพร้อมตามมาตรการและมาตรฐานการควบคุมโรค covid -19 และโรคไข้เลือดออก

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม เตรียมความพร้อมตามมาตรการและมาตรฐานการควบคุมโรค covid -19 และโรคไข้เลือดออก

เว็บไซต์ทางการศึกษา