ประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

เตรียมความพร้อมตามมาตรการและมาตรฐานการควบคุมโรค covid -19 และโรคไข้เลือดออก
เตรียมความพร้อมตามมาตรการและมาตรฐานการควบคุมโรค covid -19 และโรคไข้เลือดออก

เตรียมพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม…

กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมเดินทางไกล และเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือเนตรนารี…

"นักเรียนโรงเรียนนาสะไมพิทยาคมเข้าร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุ"

วันที่ 27 กรกฎาคม 2562 นายสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฎิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี…

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ทางการศึกษา